Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin

§1 Definicje
 1. Organizator - firma OH! Studio spółka cywilna Aleksandra Tulibacka, Hubert Tulibacki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1, NIP: 5542965653, REGON: 380207347.

 2. Warsztaty – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym, w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.

 3. Strona – strona internetowa GrafConf znajdująca się pod adresem https://strategiczny-fundament-brandingu.grafconf.pl.

 4. Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na Stronie dokonała zakupu miejsca na szkoleniu.

 5. Uczestnik – osoba posiadająca wykupione miejsce na szkoleniu.

§2 Zakup
 1. Zakup miejsca na szkoleniu możliwy jest jedynie z wykorzystaniem systemu EasyCart. Politykę prywatności serwisu znajdziesz tutaj.

 2. Jeśli Kupujący podał NIP i uzupełnił wszystkie wymagane dane, faktura zostanie wystawiona automatycznie, maksymalnie 24 godziny po zaksięgowaniu płatności. W przypadku ewentualnych błędów prosimy o kontakt na konferencja@grafconf.pl.

 3. Potwierdzenie zakupu miejsca na szkoleniu stanowi mail wysyłany automatycznie po zakupie. Rejestrowane zakupy są imienne - jeśli kupujesz miejsce dla kogoś innego lub chcesz odsprzedać wejściówkę - skontaktuj się z nami.

 4. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Easy Card, której właścicielem jest eduweb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.

 5. Wejściówka jest dokumentem w formie elektronicznej.

 6. Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§3 Zwroty, reklamacje i odwołanie Warsztatów
 1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionej wejściówki.

 2. W przypadku odwołania Warsztatów Organizator zwróci Kupującemu pełną kwotę zakupu i wystawi adekwatną do tej czynności fakturę korygującą. Warsztaty mogą zostać odwołane jeśli nie zostanie zebrana odpowiednio liczna grupa uczestników.

 3. Kupujący ma prawo do reklamacji usług świadczonych przez Organizatora w ramach Konferencji. Reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres email konferencja@grafconf.pl, albo w formie pisemnej na adres podany w §1 pkt 1. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny), numer zamówienia oraz opis reklamowanej usługi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, a informacja zostanie wysłana na adres podany we wniosku reklamacyjnym.

§5 Dane osobowe
 1. W celu realizacji umowy i poprawnego działania systemu, jedynie poprzez serwis EasyCard, Organizator, będący w tym wypadku także Administratorem danych osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Na potrzeby zakupu biletów i obsługi posprzedażowej: imię, nazwisko i adres email, numer telefonu.

  2. Na potrzeby wystawienia faktury: NIP, kraj, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto.

  3. Na potrzeby reklamacji: imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny.

 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dla punktów:

  • §5 pkt 1.a — konieczne w celu zakupu Biletu,

  • §5 pkt 1.b — konieczne w celu wystawienia faktury VAT,

  • §5 pkt 1.c — konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

 3. Przekazywane dane osobowe, w tym w szczególności imię oraz adres email, będą przetwarzane w celu przesyłania spersonalizowanych informacji Uczestnikowi Konferencji — do przekazywania faktur, informacji organizacyjnych oraz potwierdzenia zakupu.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz dopełnienia wymagań podatkowych.

 5. Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.

§6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku zaistnienia sporów na tle Regulaminu rozstrzygać je będzie odpowiedni dla siedziby Organizatora Sąd.

© 2017 - 2023 GrafConf

Stworzone z 💙 przez OH! Studio